Algemene Voorwaarden

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van ClearMedia.

Toepassingsgebied

De Overeenkomst die de Partijen bindt, bestaat uit de Bestelbon, de onderhavige Algemene voorwaarden, de Specifieke voorwaarden en eventueel het Formulier van betaalbaarstelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als deze verklaren als enige van toepassing te zijn.

Duur

De Overeenkomst treedt in werking op de datum dat ze wordt ondertekend door de Partijen. De Overeenkomst wordt gesloten voor een initiële periode, waarvan de duur en de begindatum worden vermeld op de Bestelbon. De Overeenkomst zal op de vervaldag van de initiële periode automatisch worden verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij een Partij de Overeenkomst op het einde van de contractueel overeengekomen periode opzegt met een opzeggingstermijn van één (1) maand en per aangetekende brief. Iedere Partij heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde per met redenen omklede aangetekende brief te beëindigen met ogenblikkelijke uitwerking en zonder tussenkomst van een rechtbank ingeval een van beide Partijen niet naleeft haar contractuele verplichtingen. De Overeenkomst wordt automatisch beëindigd indien een van de Partijen haar activiteiten stopzet, insolvabel wordt of failliet gaat of in een soortgelijke procedure verwikkeld is.

Prijs

De diensten en producten worden gefactureerd tegen de prijzen vermeld op de Bestelbon. De aanvullende diensten en producten zullen worden gefactureerd volgens de prijslijst van kracht op het ogenblik van de aanvullende bestelling. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst zijn de prijzen steeds exclusief btw, verplaatsingskosten, hotels, maaltijden en andere heffingen en uitgaven. Deze kosten zullen tegen kostprijs aan de Klant gefactureerd worden. De kosten voor de interventie van een technicus of voor interventies na het vervallen van de waarborg zullen per uur aan de Klant worden aangerekend tegen de op dat ogenblik geldende tarieven. De duur van de interventie zal worden afgerond per begonnen uur. In geval van verhoging van de tarieven van zijn leveranciers behoudt ClearMedia zich het recht voor deze verhoging door te rekenen aan de Klant. ClearMedia zal de Klant daarvan minstens één maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen in kennis stellen. De Klant zal de mogelijkheid hebben de Overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen, voor zover hij zijn weigering van de nieuwe prijzen binnen 15 dagen na de kennisgeving van de verhoging kenbaar maakt per aangetekende brief.

Betaling

Alle facturen van ClearMedia zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum in euro en op de rekening van ClearMedia NV bij BNP Paribas Fortis Bank met nummer BE68 001628594634. Bij niet-betaling van de factuur binnen de bovenstaande termijn zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, alsook een forfaitaire vergoeding ten belope van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 65 EUR, onverminderd het recht van ClearMedia om een hogere schadevergoeding te vorderen als haar schade hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen vijftien dagen na het versturen van een herinnering, heeft ClearMedia het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het ogenblik van volledige betaling, of de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen zonder verdere ingebrekestelling en zonder dat een gerechtelijke procedure werd ingesteld. In beide gevallen kan ClearMedia van de Klant de volledige betaling van alle schade vorderen. Iedere klacht in verband met de gefactureerde bedragen moet ClearMedia per aangetekende brief bereiken binnen 8 kalenderdagen na de datum van de factuur. Indien dat niet het geval is, wordt de factuur verondersteld onherroepelijk en volledig aanvaard te zijn. Geen enkele klacht of betwisting geeft de Klant het recht zich te onttrekken aan zijn eigen verbintenissen t.o.v. ClearMedia, met inbegrip van zijn betalingsverplichting.

Waarborgen

De producten (met inbegrip van de software) worden door de fabrikant gewaarborgd onder de voorwaarden bedoeld in de Specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de producten in kwestie. ClearMedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van de fabrikant de waarborg toe te passen. Evenmin kan ClearMedia, in geval van tekortkoming vanwege de fabrikant wegens gelijk welke oorzaak, worden verplicht in de plaats van de fabrikant te treden. Op straffe van verval moet iedere oproeping in vrijwaring binnen 8 kalenderdagen na de vaststelling van het probleem per aangetekende brief gemeld worden.

Aansprakelijkheid

ClearMedia kan slechts binnen de volgende perken aansprakelijk worden gesteld voor schade die het heeft veroorzaakt bij de uitvoering van de Overeenkomst:rn* ClearMedia is slechts aansprakelijk voor de herstelling van voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van de herstelling van alle indirecte of immateriële schade zoals bijkomende uitgaven, winstderving, verlies van winst, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, tijdverlies, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, enz. of schade ten gevolge van een verstoring van de commerciële activiteit.rn* De aansprakelijkheid van ClearMedia zal steeds beperkt zijn tot het totaalbedrag dat de Klant aan ClearMedia betaald heeft voor de betrokken diensten en/of producten in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade. De aansprakelijkheid van ClearMedia blijft niettemin onbeperkt in geval van overlijden of lichamelijke schade.

Diverse bepalingen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een betwisting met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de Overeenkomst die niet in der minne kan worden geschikt, zullen de hoven en rechtbanken van Antwerpen als enige bevoegd zijn.

CONTACTEER ONS